ABSORPTION HYGROMETER

ABSORPTION HYGROMETER
مقياس الرطوبة الامتصاصي

English-Arabic military dictionary. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • absorption hygrometer — sugertinis higrometras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Higrometras vandens garų kiekiui atmosferoje matuoti higroskopinio chemikalo garų sugerties būdu. atitikmenys: angl. absorption hygrometer vok.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • absorption hygrometer — sugertinis higrometras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. absorption hygrometer vok. Absorptionshygrometer, n rus. абсорбционный гигрометр, m pranc. hygromètre d’absorption, m …   Fizikos terminų žodynas

 • absorption hygrometer — noun : a hygrometer that utilizes the elongation and shrinkage of organic tissue or fiber to indicate increasing or decreasing atmospheric humidity see hair hygrometer * * * a hygrometer that uses a hygroscopic chemical to absorb atmospheric… …   Useful english dictionary

 • absorption hygrometer — a hygrometer that uses a hygroscopic chemical to absorb atmospheric moisture. * * * …   Universalium

 • absorption hygrometer — An instrument by which the quantity of water vapor in air may be measured …   Dictionary of automotive terms

 • Absorption [1] — Absorption. Die Absorption der Gase durch feste Körper und Flüssigkeiten ist eine Wirkung derselben Molekularkräfte, welche die Erscheinungen der Adhäsion und der Lösung hervorbringen. In vielen Fällen, ohne daß feste stöchiometrische Beziehungen …   Lexikon der gesamten Technik

 • Hygrometer — Das Hygrometer (Kunstwort aus griech. hygrós „feucht, nass“ und μέτρον métron „Maß“) ist ein Messinstrument zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Mit der Lufttemperatur kann man aus der Luftfeuchtigkeit den Wasserdampfgehalt der Luft bestimmen.… …   Deutsch Wikipedia

 • Hygrometer — Luftfeuchtigkeitsmesser * * * ◆ Hy|gro|me|ter 〈n. 13; Meteor.〉 1. Gerät zur Messung der Feuchtigkeit von Gasen, bes. Luft; Sy Luftfeuchtigkeitsmesser, Hygrograf 2. = Feuchtemesser [<grch. hygros „feucht, nass“ + metron „Maß“] ◆ Die… …   Universal-Lexikon

 • hair hygrometer — noun : an absorption hygrometer with a sensitive element of human hair * * * a hygrometer actuated by the changes in length of a strand of human hair brought about by changes in the relative humidity. [1875 80] * * * hair hygrometer, a hygrometer …   Useful english dictionary

 • hygromètre à absorption — sugertinis higrometras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Higrometras vandens garų kiekiui atmosferoje matuoti higroskopinio chemikalo garų sugerties būdu. atitikmenys: angl. absorption hygrometer vok.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • hygromètre d’absorption — sugertinis higrometras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. absorption hygrometer vok. Absorptionshygrometer, n rus. абсорбционный гигрометр, m pranc. hygromètre d’absorption, m …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”